Monthly Archives: юни 2018

Прессъобщение за стартиране на обучения

На 05.06.2018 и 06.06.2018г. стартираха обученията по проект ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ ОТ МБАЛ „ЮЛИЯ ВРЕВСКА” – БЯЛА ЕООД, по процедура BG05M9OP001-1.021, „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Проектът обхваща 61 здравни работници от различни възрастови групи и с различна степен на образование. 20 от тях ще се обучават по професия „Здравен асистент”, 10 по професия „Болногледач”, а останалите ще придобият ключови компетенции по Английски език /20 участници/ и Дигитална компетентност /10 участници/.

Целта е чрез повишаване способността на работещите в МБАЛ-Бяла ЕООД, участниците от целевата група да посрещат настоящите и бъдещи нужди на здравеопазването, да подобряват качеството на медицинските услуги, които предлагат, да повишават устойчивостта на заетостта си и продължителността на професионалния си живот.

Проект BG05M9OP001-1.021.0300 „Повишаване компетенциите на здравни работници от МБАЛ „Ю. Врввска” – Бяла ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд